Race For Life

19eg Gorffennaf 2015

 

Fe wnaeth ein Sgwad Iau perfformio ar gyfer agoriad Race for Life ar Ddydd Sul ar gyfer y rhediad 5c.

Cystadleuaeth Dawns Stryd Gemau Caerdydd

24ain Gorffennaf 2015

Llongyfarchiadau i Melin Gruffydd am ennill 1af yng nghystadleuaeth dawns stryd ysgolion cynradd Gemau Caerdydd. Hefyd, llongyfarchiadau mawr i Freya Tanhai o Mynydd Bychan am ddod 2il yn y gystadleuaeth unigol. Fe wnaeth ein timoedd o Pwll Coch, Tredegarville a Mynydd Bychan hefyd perfformio’n wych!

Eisteddfod yr Urdd

27ain Mai 2015 

Llongyfarchiadau i Elin John a ddaeth 2il yng nghystadleuaeth Eisteddfod yr Urdd eleni yng Nghaerffili

Sioe Ieuenctid – Chwarae Cuddio

24ain Mai 2015 

 

Fe wnaeth DanceFit cynhyrchu coreograffi'r sioe ieuenctid ar gyfer Eisteddfod yr Urdd eleni yng Nghaerffili. Roedd y sioe yn seiliedig ar effeithiau'r cyfryngau cymdeithasol ar fywydau pobl heddiw.

Hysbyseb Ymwybyddiaeth Llosgi – Adran Tan De Cymru

19eg Mai 2015

Cafodd Sophie Cheesman, Niamh Williamson, Eve Littlejohns, Tre Taylor, Adam King ac Elis Baynham ei ofyn i fod yn rhan o hysbyseb ymwybyddiaeth llosgi ar gyfer adran tan De Cymru. Mae’r hysbyseb yn gallu cael ei weld ar y linc ganlynol:

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7iRWnuy9Tg&feature=youtu.be

 

 

Cystadleuaeth Dawns Stryd Gemau Caerdydd

26ain Mawrth 2015

 

 

Llongyfarchiadau i’n timoedd ni o Plasmawr a Cantonian am ddod 1af a 3ydd yng Nghystadleuaeth Dawns Stryd Gemau Caerdydd eleni. Da iawn hefyd i’n timoedd arall ni o Illtyd Sant ac Eglwys Newydd a wnaeth cystadlu.

 

Cystadleuaeth Dawns Stryd WDO

22ain Mawrth 2015

 

Llongyfarchiadau i’n tîm DanceFit ni a ddaeth 2il yng nghystadleuaeth dawns stryd y WDO eleni. Da iawn merched!

 

Advance Youth Dance Company

22ain Ionawr 2015

 

Llongyfarchiadau i Bethan Salter sydd wedi’i dderbyn ar gwrs Advance Youth Dance Company blwyddyn yma.

 

Hysbyseb Cwmni Hedfan Vueling

18fed Rhagfyr 2014

Fe wnaeth Sophie Cheesman a Abbie Gronow cael ei ddewis i fod yn rhan o hysbyseb newydd Vueling a fydd yn cael ei ddangos ar ITV.

Sioe Dawns Nadolig Cyntaf DanceFit

11eg Rhagfyr 2014

Blwyddyn yma, fe wnaeth DanceFit cynnal ei sioe gyntaf Nadolig. Fe wnaeth hyn cynnwys dros 100 o blant gydag oedrannau yn amrywio o 6-17.

Parti Nadolig John Lewis

23ain Tachwedd 2014

Gwnaeth Holly Parker cydweithio gyda thîm uwch rheoli John Lewis i greu perfformiad dawns i’w parti Nadolig. Gwnaeth y digwyddiad cymryd lle yn ‘Techniquest’ gyda thema ‘Back To The Future’ i ddathlu ei 5ed blwyddyn yng Nghaerdydd.

Hanner Amser gyda Gleision Caerdydd

14eg Tachwedd 2014

Gwnaeth DanceFit darparu sesiwn Zumba hanner amser i gefnogwyr gem Y Gleision yn erbyn Scarlets Llanelli.  Cafodd ymateb wych gan y dorf  a Bruiser the Bear.

Gwobrau Prifddinas Chwaraeon Ewrop

16eg Hydref 2014

Llongyfarchiadau i un o’n hyfforddwyr ni Gwen Baynham a wnaeth ennill ‘Gwirfoddolwr y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Prifddinas Chwaraeon Ewrop am ei gwaith hyfforddi i DanceFit ac Ysgol Glantaf.

Hanner Marathon Caerdydd

5ed Hydref 2014

Darparodd DanceFit sesiynau Zumba a Dawns i Hanner Marathon Caerdydd blwyddyn yma. Fe wnaeth yr hyfforddwyr cydweithio gyda Chwaraeon Caerdydd yn hysbysebu dawns a ffitrwydd i blant o wahanol oedrannau a galluoedd.

Clybiau Dawns Ar Ôl Ysgol

Mynydd Bychan, Pwll Coch a Tredegarville

Rydym ni’n hapus i gyhoeddi bod tri chlwb newydd wedi dechrau yn Ysgol Mynydd Bychan, Pwll Coch a Tredegarville. Mae pob clwb wedi bod yn llwyddiannus gyda niferoedd uchel yn mynychu.

Cystadleuaeth Dawns Stryd Chwaraeon Caerdydd

19eg Gorffennaf 2014

Congratulations to Ysgol Melin Gruffydd who came 3rd in the Primary School Street Dance Competition. Well done also to Seren Jones who placed 2nd in the Solo Competition.

Codi Fflag Gemau’r Gymanwlad Caerdydd

10fed Mawrth 2014

Cafodd un o’n hyfforddwyr ni Gwen Baynham ei ddewis i gynrychioli DanceFit a’i ysgol mewn codi fflag Gemau’r Gymanwlad yng Nghaerdydd. Gafodd Gwen ei ddewis am ei chyfraniad i hyfforddi ddisgyblion iau yr ysgol trwy DanceFit.

Cystadleuaeth Dawns Stryd Chwaraeon Caerdydd

 6ed Mawrth 2014

 

Fe wnaeth disgyblion Woodlands Special School agor y gystadleuaeth dawns stryd gyda dawns i '#that power' gan Will.i.am a Justin Bieber wedi’i choreograffio gan Holly Parker. Cafon nhw ymateb wych ar ôl eu perfformiad ardderchog.

Llongyfarchiadau hefyd i Supremacy a ddaeth yn 2il yn y gystadleuaeth Dawns Stryd i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 4.

Fe wnaeth hyfforddwyr DanceFit hefyd helpu hyfforddi disgyblion yn cynrychioli Ysgol Uwchradd Caerdydd, Ysgol Uwchradd St Illtyds, Ysgol Glantaf ac Ysgol Plasmawr.

Clwb Ffitrwydd Ar Ôl Ysgol – Ysgol Melin Gruffydd

17eg Ionawr 2014

Rydym ni’n hapus i gyhoeddi ein bod ni nawr yn rhedeg clwb ffitrwydd sydd ar agor i bob disgybl ar ôl ysgol ar Ddydd Gwener. Bydd gan y disgyblion y cyfle i gynyddu eu lefelau ffitrwydd trwy weithgareddau a gemau hwylus.

Dwylo'r Enfys

 31ain Hydref 2014

 

Fe wnaeth Holly Parker helpu gyda choreograffi ar gyfer y gyfres 'Dwylo'r Enfys' ar S4C. Mae’r rhaglen yma yn defnyddio arwyddion Makaton trwy ganeuon a dawns i gyfathrebu gyda’r gynulleidfa.

Noson Elusennol Ymchwil Cancr

18fed Hydref 2013

Fe wnaeth Supremacy perfformio dawns fel rhan o noson elusennol yn Ysgol Eglwys Newydd  er cof am Ian Parker. Fe wnaeth y merched helpu codi’r swm rhyfeddol o dros £4000.

Ysgoloriaeth Bryn Terfel

6ed Hydref 2013

Fe wnaeth Holly Parker gweithio gyda Chwmni Teledu Avanti ar y gystadleuaeth ‘Ysgoloriaeth Bryn Terfel’ i S4C. Fe weithiodd Holly gyda’r holl cystadleuwyr fel unigolion, ac fel grwp i’w paratoi nhw i greu perfformiad arbennig ar gyfer diweddglo’r rhaglen.

Clwb Dawns Ar Ôl Ysgol – Ysgol Melin Gruffydd

16eg Medi 2013

Rydym ni’n hapus i gyhoeddi ein bod ni’n mynd i redeg dau sesiwn dawns yr wythnos yn Ysgol Melin Gruffydd. Bydd y sesiynau ar ôl ysgol gyda Dydd Llun wedi anelu at ddosbarth derbyn – blwyddyn 2 a Dydd Mercher wedi’i anelu at flwyddyn 3-6.

Stella

18fed Gorffennaf 2013

Holly Parker was asked to choreograph a sequence with Rylan Clark for the third series of Stella. The episode will air this year on Sky 1.

WDO Open Dance Champonships

30ain Mehefin 2013

Llongyfarchiadau i Supremacy a wnaeth ennill y gystadleuaeth tîm o dan 16.

Gafodd aelodau eraill o DanceFit llawer o lwyddiant, yn cynnwys:

Amy Rees a Megan Kennedy – 1af Pâr O Dan 16
Anwen Fenner a Megan Hodgson – 2ail Pâr O Dan 14
Sophie Cheesman a Bethan Salter – 3ydd O Dan 14
Gwen Baynham – 3ydd Unigol O Dan 16

Eisteddfod yr Urdd 'Y Gadair'

30ain Mai 2013

Fe wnaeth Sophie Cheesman berfformio dilyniant bale ar gyfer Seremoni’r Gadeirio yn Eisteddfod yr Urdd. Cafodd ddarn o’r gerdd buddugol ei ddarlledu fel ffilm fer yn portreadu’r bardd fel plentyn.

Eisteddfod yr Urdd ‘Cyngerdd Agoriadol’

25ain Mai 2013

Fe wnaeth Holly Parker helpu creu'r perfformiadau ar gyfer y cyngerdd agoriadol eleni yn Sir Benfro. Fe gafodd y gyngerdd ei ddarlledu’n fyw ar S4C.

Cystadleuaeth WDO Street Slam

19eg Mai 2013

Llongyfarchiadau i Sophie Cheesman, Gwen Baynham a Bethan Salter ar ddod yn 4ydd yn y gystadleuaeth stryd o dan 16.

Clwb Dawns Ar Ôl Ysgol – Ysgol Gynradd Meadowlane

19eg Medi 2012

We are pleased to announce that we have set up an after school dance club at Meadowlane Primary School. The sessions are running really well with 30 children attending the session.

Olympic Inspire Mark

25ain Gorffennaf 2012

DanceFit were asked to provide a Zumba display in Cardiff City centre in celebration of the opening of the Olympic Games.

UK Inspire Day

16eg Mai 2012

Fe wnaeth DanceFit gynnal sesiwn Zumba yng nghanol Caerdydd i annog pobl i gymryd rhan a gwneud mwy o weithgareddau actif yn ei bywydau. Trefnwyd y digwyddiad yma fel rhan o’r ‘Olympic Legacy’.

Newyddion & Digwyddiadau